Generalforsamling

Kollund Forsamlingshus og Borgerforening afholder ordinær generalforsamling

fredag den 19. januar 2019 kl. 17.00

i Kollund Forsamlingshus, Stokkildhovedvej 3.

Indkaldelsen sker jf. foreningens vedtægter og sker alene via mail til de registrerede mailmodtagere.

Der vil være let spisning efter generalforsamlingen.

Dagsorden:

1)

Valg af dirigent

2)

Bestyrelsens beretning

3)

Fremlæggelse af det reviderede regnskab og evt. budget
samt bestemmelse om anvendelse af evt. overdskud

4)

Indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent
6)

Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

  • Sven Nordgaard (modtager genvalg)
  • Marcel Tielemans (modtager genvalg)
7) Valg af suppleanter
8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9) Eventuelt

Eventuelle forslag skal skriftlig være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.